Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Secuieni, pentru perioada 2021-2027

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Secuieni se axează pe realizarea principalelor obiective stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și cantitative.
În urma adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local se continuă cu demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și derularea acțiunilor propriu-zise destinate realizării acestora. La finalul acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni.
De asemenea, se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfășurare, urmând a fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare. Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Secuieni nu deține suficiente resurse financiare pentru a susține finanțarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare implementării strategiei.
Totodată, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Secuieni se impune stabilirea unei structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze cu ceilalți actori implicați. Astfel, constituirea unei astfel de echipe reprezintă o prioritate în cadrul procesului de implementare. Aceasta trebuie să contribuie la:

 • efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare față de obiectivele stabilite în cadrul strategiei;
 • revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică;
 • reformularea obiectivelor (dacă se impune);
 • revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sauevenimentele neprevăzute apărute pe parcurs;
 • comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare autorităților publice locale și părților interesate.

În același timp, procesul strategic de dezvoltare al comunei Secuieni implică necesitatea unor acțiuni de monitorizare privind implementarea proiectelor propuse, activitate cu caracter permanent pe toata durata de implementare a strategiei.
Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor ieși la iveală probleme sau necesități de redresare sau adaptare în anumite privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenți în monitorizarea întregului proces.
Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local și Primarului comunei.
Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcție planificată anumiți indicatori de implementare care vor fi monitorizați. În baza informațiilor furnizate de aceștia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a acțiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Acești indicatori pot fi de natură economică, politică sau socială și se pot enunța sub această formă:

 • numărul întreprinderilor;
 • densitatea IMM-urilor;
 • cifra de afaceri totală;
 • ritmul de creștere/descreștere a numărului de salariați de la nivel local;
 • numărul de parteneriate de tip public-privat;
 • nivelul investițiilor străine;
 • locurile de muncă disponibile;
 • numărul șomerilor înregistrați;
 • producția agricolă vegetală și animală;
 • gradul de sărăcie;
 • lungimea drumurilor de interes local reabilitate/modernizare;
 • lungimea trotuarelor realizate;
 • gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizaremenajeră;
 • gradul de conectare șa rețeaua de electricitate;
 • gradul de reabilitare/echipare a unităților de învățământ;
 • numărul echipamentelor IT din cadrul unităților școlare;
 • rata de abandon școlar;
 • densitatea unităților medicale;
 • gradul de modernizare/echipare a unităților medicale;
 • numărul de turiști;
 • numărul de sosiri în unitățile turistice;
 • numărul de înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare;
 • gradul de satisfacere cu privire la serviciile publice oferite;
 • gradul de implicare a cetățenilor în actul decizional;
 • gradul de colectare selectivă a deșeurilor;
 • consumul de energie destinat iluminatului public;
 • calitatea principalilor factori de mediu (apă, aer, sol).
 1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de bază a comunei la standarde de calitate europeană cu scopul asigurării unui cadru atractiv pentru locuit și pentru investiții.
 2. Creșterea calității vieții comunității locale prin îmbunătățirea relațiilor funcționale, sociale și economice de la nivelul comunei.
 3. Consolidarea și diversificarea mediului de afaceri local în vederea creării de locuri de muncă în acord cu cerințele de la nivelul comunei.
 4. Valorificarea potențialului agricol al comunei prin stimularea competitivității și productivității sectorului agricol.
 5. Creșterea gradului de atractivitate al comunei Secuieni atât pentru locuit cât și pentru vizitat.
 6. Îmbunătățirea condițiilor de mediu și protejarea biodiversității mediului înconjurător.
 7. Asigurarea unei administrații publice eficiente.

Nr. crt.

Domenii de dezvoltare

Măsuri de dezvoltare

1.

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de bază

1.1 Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne care să asigure creşterea accesibilității, conectivităţii şi mobilităţii comunității

1.2 Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii comune

2.

Creșterea atractivității comunei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor

2.1 Creșterea stabilității populației comunei

2.2 Îmbunătățirea calității sistemului educațional

2.3 Acces la servicii sociale și medicale la standarde de calitate europeană

2.4 Reabilitarea infrastructurii de agrement și diversificarea activităților recreaționale

2.5 Creșterea siguranței publice

3.

Dezvoltarea și diversificarea economiei locale

3.1 Creșterea spiritului antreprenorial al populației și susținerea dezvoltării microîntreprinderilor de pe plan local în vederea răspunderii la necesitățile populației

3.2 Diversificarea activităților economice nonagricole și atragerea de noi investitori

3.3 Perfecționarea și dezvoltarea capitatului uman

3.4 Dezvoltarea agroturismului

4.

Dezvoltarea sectorului agricol

4.1 Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor care activează în agricultură

4.2 Creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene și guvernamentale destinate agriculturii

4.3 Dezvoltarea agriculturii ecologice

4.4 Facilitarea accesului produselor locale la piețele de desfacere a produselor

5.

Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural

5.1 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale existente

5.2 Păstrarea și promovarea tradițiilor locale

5.3 Valorificarea patrimoniului istoric

6.

Îmbunătățirea calității principalilor factori de mediu

6.1 Îmbunătățirea sistemului de management privind colectarea și reciclarea deșeurilor

6.2 Extinderea şi protejarea spaţiilor verzi

6.3 Amenajarea zonelor inundabile și combaterea eroziunii solului

6.4 Creșterea eficienței energetice

7.

Dezvoltarea capacității administrative

7.1 Eficientizarea serviciilor oferite de administrația publică locală

7.2 Perfecționarea resurselor umane

7.3 Stimularea implicării cetățenilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor de la nivel local

7.4 Dezvoltarea de parteneriate strategice

Sari la conținut